Mijn favorieten

Overweegt u de verhuur van uw woning?

Neem eerst contact op met Rob Disbergen makelaardij wij kunnen u adviseren hoe u dit het verstandigst kunt aanpakken.

Voor de verhuur kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van de diverse benodigde vergunningen en uiteraard kunnen wij voor u een passende huurder zoeken en stellen wij een huurovereenkomst op die past bij de soort verhuur waarvoor gekozen is. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons kantoor op voor aanvullende informatie of om een vrijblijvend gesprek in te plannen. Wij horen graag van u!
 

Waar moet ik als eigenaar mee beginnen?

 

Tijdelijke verhuur is een van de opties om dubbele maandlasten te voorkomen. Vraag bij ons altijd eerst een indicatiehuurprijs aan.


Wat doet Rob Disbergen Makelaardij o.g. bij verhuur voor mij als eigenaar?

 • Opstellen van de Huurpuntentelling;
 • Aanvragen toestemming voor verhuur bij de bank;
 • Begeleiding bij het aanvragen huurvergunning bij de gemeente;
 • Aanleveren van geschikte huurder(s) via het NVM uitwisselingssysteem, onze website, www.funda.nl en www.huislijn.nl;
 • U heeft hierdoor een maximaal bereik en vergroot uw kans op een goede huurder!;
 • Opstellen speciale huurovereenkomst (elke bank heeft eigen voorwaarden);
 • Opstellen eindafrekening voor zowel huurder als verhuurder.

Kan ik de woning het beste kaal, gestoffeerd of gemeubileerd aanbieden?

Indien u de woning kaal aanbiedt, zal de huurder bij aanvang van de huurperiode hoge kosten moeten maken om de woning te stofferen. Door de woning gestoffeerd aan te bieden, dus voorzien van vloerbedekking en raamverduistering, is deze aantrekkelijker voor verhuur. U kunt aan de huurder in de servicekosten een gebruikersvergoeding berekenen per maand, waarmee u de stoffering te zijner tijd kunt vervangen. Zo houdt u zelf de keuze en kosten voor stoffering in de hand en kunt u de woning altijd netjes gestoffeerd aanbieden. Gemeubileerde woningen vallen voornamelijk in de smaak bij mensen die een woning willen huren voor een kortere periode.


Kan ik een borgsom aan de huurder vragen?

U kunt desgewenst een (redelijke) borgsom aan de huurder vragen. In de meeste gevallen wordt een borgsom gehanteerd van eenmaal de maandhuur. Bij gemeubileerde woningen is het aan te raden een hogere borgsom te hanteren, bijvoorbeeld tweemaal de maandhuur. Aan het einde van de huurperiode betaalt u dit bedrag terug aan de huurder, mits de woning in goede staat is achtergelaten.


Heeft tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet fiscale gevolgen?

Ja, deze vorm van verhuur heeft (bijna) altijd fiscale gevolgen. Neem hierover contact op met uw financieel adviseur of bel de belastingdienst.


Mag de huurder de woning onderverhuren?

Onderhuur van zelfstandige woonruimte is wettelijk verboden, tenzij de verhuurder hiermee akkoord is gegaan en deze afspraak in de huurovereenkomst is vastgelegd. Onderhuur van een deel van een woning (bijvoorbeeld een kamer), terwijl de hoofdhuurder zelf ook in de woning woont, is toegestaan, tenzij dit in de huurovereenkomst is verboden. Dit is in de meeste huurovereenkomsten het geval.


Kan ik de woning nog verkopen als de woning in verhuur staat?

Ja, tijdens de aanvraagprocedure en de huurperiode gaat de verkoop actief door. Wij zijn daar uiteraard bij ter begeleiding en behartiging van uw belangen.


Hoe wordt de oppervlakte van mijn woning opgemeten?

De oppervlakte (lengte maal breedte) wordt gemeten van muur tot muur op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer. Bij een hellend of verlaagd plafond telt dus alleen het gebied mee waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. De oppervlakte wordt afgerond naar hele vierkante meters.


Hoe stel ik een reële huurprijs voor de woning vast?

Kiest u voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, dan wordt uw maximale huurprijs bepaalt door de berekening conform de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte (format Huurcommissie). U bepaalt zelf de woning in verhuur wordt gezet voor deze huurprijs of een lagere huurprijs.


Ben ik geheel vrij in het vaststellen van de huurprijs?

U bent vrij in het vaststellen van de huurprijs tot aan de maximaal vastgestelde huurprijs.


Welke lasten mag ik doorberekenen in de servicekosten?

U mag kosten voor energie en water, kosten voor een eventuele huismeester, administratiekosten (maximaal 5% van de totale servicekosten), een vergoeding voor meubels of stoffering en kosten die gepaard gaan met het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes doorberekenen in de servicekosten. Indien u met de huurder bent overeengekomen dat u schoonmaak- of herstelwerkzaamheden verricht die normaal de verantwoordelijkheid van de huurder zijn, kunt u deze kosten ook doorberekenen in de servicekosten.


Mag ik de huurprijs tijdens de verhuur verhogen?

De huurprijs mag éénmaal per 12 maanden worden verhoogd (de werkwijze staat vermeld in de huurovereenkomst). Meestal gebeurt dat per 1 juli.


Mag ik de servicekosten tijdens de verhuur verhogen?

Het is gebruikelijk om de huurder voor de servicekosten maandelijks een voorschot te laten betalen. U bent verplicht om jaarlijks (en aan het einde van de huurovereenkomst) een overzicht op te stellen van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het verschil tussen het voorschot en de gemaakte kosten dient u te verrekenen met de huurder. Op basis van dit overzicht kunt u tussentijds de hoogte van het voorschotbedrag aanpassen.


Wat kan ik doen als de huurder niet betaalt?

Neem direct contact op met de huurder en maak een afspraak in de woning. U dient de huurder (schriftelijk) te verzoeken om de verschuldigde huur alsnog te betalen. Gaat de huurder hier niet op in, dan kunt u de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden op basis van wanprestatie van de huurder.


Hoe wordt de woning bij huizenzoekers bekend gemaakt?

Via ons eigen netwerk, ons NVM netwerk, onze website www.robdisbergen.nl, www.huislijn.nl en natuurlijk www.funda.nl.


Hoe kan ik de gegevens van de kandidaat-huurder controleren?

Door de kandidaat te vragen of hij kopieën van zijn arbeidsovereenkomst, van een recente loonstrook en van zijn legitimatiebewijs, etc kan overhandigen.


Hoe stel ik een goede huurovereenkomst op?

Rob Disbergen makelaardij zorgt voor de juiste huurovereenkomst.


Welke afspraken worden in de huurovereenkomst vastgelegd?

In de huurovereenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan duur, verlenging en opzegging, betalingsverplichting en betaalperiode, huurprijswijziging, inhoud servicekosten en betaling van belasting en andere heffingen en de doorgang van de verkoopbezichtigingen. Bij ‘Bijzondere bepalingen’ is er een vrije ruimte om eventuele aanvullende bepalingen te noteren, zoals bepaalde door de gemeente opgelegde verplichtingen (zoals een verplichte huisvestigingsvergunning), toestemming tot onderverhuur en een overeengekomen waarborgsom.


Welke zaken staan in de algemene bepalingen van de huurovereenkomst?

Op de huurovereenkomst die Rob Disbergen Makelaardij o.g. gebruikt zijn de ROZ algemene bepalingen woonruimte van toepassing. Deze algemene bepalingen regelen voor een belangrijk deel de rechten en plichten van u en de huurder. Denk hierbij aan de regels omtrent de toestand bij begin en einde van de huur, veranderingen van de inrichting door huurder, veranderingen in voorzieningen door verhuurder, onderhoud, schade en aansprakelijkheid, bijkomende leveringen en diensten, betalingen, medehuur, huurprijswijziging, opzegging en klachten. Omdat de algemene bepalingen onderdeel zijn van de huurovereenkomst, dient de huurder van de inhoud hiervan op de hoogte te zijn. Daarom zorgen wij voor verstrekking van de algemene bepalingen aan de huurder.


Voor welke periode wordt de huurovereenkomst aangegaan?

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat de huurder de woning mag blijven gebruiken totdat hij de huurovereenkomst opzegt, rekening houdende met een opzegtermijn gelijk aan een betalingsperiode (meestal één kalendermaand). De opzegtermijn mag nooit langer zijn dan 3 maanden, ook al is de betalingstermijn wel langer. U bent bij verhuur voor onbepaalde tijd op grond van de Leegstandwet gerechtigd de huurovereenkomst op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden. De minimale huurperiode is derhalve altijd 6 maanden.


Welk onderhoud moet ik als verhuurder uitvoeren?

U bent verplicht te zorgen voor het groot onderhoud van de woning:

 • Buitenschilderwerk;
 • Grote reparaties of vervanging van scharnieren, sloten, kranen, etc.;
 • Reparaties en vervanging van armaturen voor verlichting;
 • Reparaties, controle en vervanging van technische installaties binnen de woning;
 • Vervanging bij slijtage van onderdelen gelegen buiten de woning, zoals buitenverlichting en carport;
 • Aanleg (bij eerste bewoning), grote reparaties of vervanging van oprit, toegangspaden en (eenvoudige) erfafscheidingen;
 • Grote reparaties of vervanging van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen;
 • Reparaties van vuilstortkoker of vuilniscontainer ruimte;
 • Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen ten gevolge van overmacht;
 • Vervanging en reparaties van goten en regenafvoeren;
 • Vervanging en reparaties van zink- en beerputten en septictanks.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Welk onderhoud moet de huurder uitvoeren?

De huurder is verplicht de zorg en kosten voor het klein onderhoud op zich te nemen:

 • Het witten van binnenmuren en plafonds, het schilderen van binnen houtwerk en het zonodig behangen van binnenmuren;
 • Het plamuren, opvullen van gaatjes, butsen en dichten van geringe krimpscheuren ter voorbereiding op het schilderwerk;
 • Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen, zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars en wandcontactdozen;
 • Vervanging en vernieuwing van onderdelen van de woonruimte, zoals kraanleertjes, deurknoppen, garnituur voor douche- en toiletruimte en aansluitingen voor kabel, telefoon en computer;
 • Controle van de beweegbaarheid van bijvoorbeeld scharnieren, sloten en kranen en het oliën, smeren en ontkalken van de beweegbare onderdelen;
 • Het treffen van voorzieningen ter voorkoming (van reparaties aan) bevriezing van kranen;
 • Vervanging van lampen;
 • Vervanging van beschadigde of kapotte ruiten en ingebouwde spiegels, indien de kosten gering zijn;
 • Het ontluchten en bijvullen van de CV-installatie, het opnieuw opstarten van de CV-installatie na uitval, vervanging van filters en het schoonhouden van roosters van technische installaties binnen de woning, voor zover hier geen technische kennis vereist is en de kosten gering zijn;
 • Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien de kosten gering zijn;
 • Vervanging en vernieuwing van (kleine) onderdelen gelegen buiten de woning, zoals brievenbus, buitenlamp en vlaggenstokhouder, indien de kosten gering zijn;
 • Aanleg (bij eerste bewoning) en het dagelijks onderhoud van tuin, erf, oprit en erfafscheidingen. Denk hierbij aan het regelmatig maaien van het gras, verwijderen van onkruid, vervangen van gebroken tegels, snoeien van heggen en opschietende bomen, vervangen van beplanting die is doodgegaan en verven of beitsen van erfafscheidingen;
 • Het schoonmaken, vegen en ontstoppen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover bereikbaar;
 • Het schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van de woning op het gemeenteriool of hoofdriool, voor zover bereikbaar;
 • Het schoonhouden van de vuilstortkoker en de vuilniscontainer ruimte, voor zover bereikbaar;
 • Het schoonhouden van woonruimte en gemeenschappelijke ruimtes;
 • Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover bereikbaar;
 • Bestrijding van bijvoorbeeld vlooien, mieren, wespen en luizen, indien de kosten gering zijn;
 • Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover bereikbaar;
 • Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
 • Het verwijderen van graffiti, voor zover bereikbaar en indien de kosten gering zijn;
 • Het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Moet de huurder toestemming vragen als hij veranderingen in de woning wil aanbrengen?

Voor alle aanpassingen aan de binnen- en buitenkant van de woning moet de huurder toestemming aan u te vragen. Indien de aanpassingen de verhuurbaarheid van de woning niet schaden en niet tot een waardedaling van de woning leiden, kunt u desgewenst met het verzoek van de huurder akkoord gaan.


Wat kan ik doen als de huurder zijn onderhoudsverplichting niet nakomt?

Neem direct contact op met de huurder en maak een afspraak in de woning (maak foto's). In eerste instantie kunt u de huurder schriftelijk verzoeken dit onderhoud alsnog uit te voeren. Gaat de huurder hier niet op in, dan heeft u twee mogelijkheden.

 • U kunt naar de rechter gaan en proberen af te dwingen dat de onderhoudswerkzaamheden alsnog worden uitgevoerd door de huurder.
 • Indien de situatie ernstig genoeg is, kunt u de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden op basis van wanprestatie van de huurder.

In welke staat moet de huurder de woning aan het einde van de huurovereenkomst opleveren?

De huurder moet ervoor zorgen dat de staat van de woning aan het einde van de huurovereenkomst redelijk in overeenstemming is met de oorspronkelijke staat. Daarbij geldt wel dat bij wet toegestane veranderingen mogen blijven en er rekening gehouden moet worden met slijtage wegens ouderdom en normaal gebruik. Dit is het beste te beoordelen indien er bij aanvang van de huur een opnamestaat en een zakenlijst zijn gemaakt die door u en de huurder zijn ondertekend. Deze documenten staan op onze website, waarna u deze zelf kunt invullen. De huurder mag aangebrachte veranderingen ongedaan maken, maar is hiertoe bij geoorloofde veranderingen en toevoegingen niet verplicht.


Wanneer mag de huurder de huurovereenkomst opzeggen?

Tijdelijke huurovereenkomsten op grond van de Leegstandwet worden afgesloten voor onbepaalde tijd (de duur van de vergunning). Dit houdt in dat de huurder de woning mag blijven gebruiken totdat hij de huurovereenkomst opzegt. Na verloop van een eventuele minimale huurperiode, mag de huurder de huurovereenkomst zonder opgave van reden opzeggen. Hierbij moet hij een opzegtermijn aanhouden gelijk aan een betalingsperiode (meestal één kalendermaand). De opzegtermijn mag nooit langer zijn dan 3 maanden, ook al is de betalingstermijn wel langer. Bij het opzeggen van de huur moet de huurder gebruik maken van een aangetekende brief of een brief die door de deurwaarder wordt bezorgd.


Mag ik de huurovereenkomst opzeggen?

Tijdelijke huurovereenkomsten op grond van de Leegstandwet worden afgesloten voor onbepaalde tijd (de duur van de vergunning). Dit houdt in dat de huurder de woning mag blijven gebruiken totdat de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Na verloop van een minimale huurperiode van 3 maanden, mag de verhuurder de huurovereenkomst zonder opgave van reden opzeggen. Hierbij moet hij een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden (totale minimale huurperiode is dus 6 maanden). Bij het opzeggen van de huur moet de verhuurder gebruik maken van een aangetekende brief of een brief die door de deurwaarder wordt bezorgd.

Woning van de maand